สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 เขตการปกครอง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2556 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้ ประเภทการเลือกตั้ง จำนวน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกฯ) 9,017 6,154 78.93 สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบต.) 9,017 6,147 78.84 ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้จัดโครงการอื่นๆ เพื่ออบรมให้ความรู้ และฝึกอาชีพให้ประชาชนผู้ที่สนใจ อีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในการปกครอง ทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน

มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 3,686 ครัวเรือน

มีประชากรประมาณ 11,932 คน

โดยแยกเป็นชาย จำนวน 6,119 คน

แยกเป็นหญิง จำนวน 5,813 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอสิรินธร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดกับตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน/ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/จำนวนประชากร/รวม /จำนวนครัวเรือน /หมายเหตุ ชาย หญิง

1 /บ้านหนองเบ็น/ นายบุญมี โลมทอง/ 240 /224/ 464/ 134

2/ บ้านโคกเที่ยง/ นายสายทอง บุญมาก /655 /603 /1,258 /377 (กำนัน)

3/ บ้านห้วยน้ำใส/ นายคงคา หงษ์ลอย /298/ 285/ 583 /161

4 /บ้านปากบุ่ง /นายนิคม พูลศรี/ 442/ 406/ 848/ 265

5 /บ้านนาเจริญใน/ นายจรวด มาลาวัลย์/ 260 /251 /511 /135

6 /บ้านดอนม่วง/ นายปรีชา ดวงคำ/ 378/ 366 /744 /204

7 /บ้านป่ากุง/ นายบรรยง สืบบุญ/ 310/ 290/ 600/ 154

8 /บ้านสุ่งช้าง/ นางนารี ศิริพันธ์ /309/ 292 /601/ 203

9/ บ้านคันไร่ใต้/ นายสีจันทร์ ทรัพย์ศิริ/ 404 /395 /799/ 284

10/ บ้านดอนชี /นายบุญมา จูมทอง /272/ 263/ 535/ 179

11 /บ้านคันไร่เหนือ /นายเสถียร วงศ์พันธ์ /512/ 467/ 979 /359

12/ บ้านหนองโดน /นายบุญหลาย ประสานสอน /409/ 366/ 755 /237

13/ บ้านโชครังสรรค์ /นายทองพูล แสนทวีสุข/ 537/ 570/ 1,107 /396

14/ บ้านสุขเกษม/ นายสมบรูณ์ ทรายมูล /668 /608/ 1,276/ 341

15 /บ้านใหม่ภูทอง /นายคำแพง คูณภาค /211/ 215 /426/ 142

16 /บ้านหนองนกเขียน/ นายสมชาย มูลสิทธิ์/ 214 /212 /426/ 115

รวมทั้งสิ้น 6,119 6,042 11,932 3,686

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การเลือกตั้ง 

งค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ เป็น 1 เขต เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       

ออกเป็น 18 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ หมู่บ้าน สถานที่ 1 หนองเบ็น ศาลากลางบ้านหนองเบ็ญ

2 โคกเที่ยง (บ้านเลขที่ 1-170) ศาลากลางบ้านโคกเที่ยง

3 โคกเที่ยง (บ้านเลขที่ 171-9809) ศาลาวัดโคกเที่ยง

4 ห้วยน้ำใส อาคารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

5 ปากบุ่ง ศาลากลางบ้านปากบุ่ง

6 นาเจริญ ศาลาวัดบ้านนาเจริญ

7 ดอนม่วง ศาลาวัดดอนม่วง

8 ป่ากงุ ศาลากลางบ้าน

9 สุ่งช้าง ศาลาวัดสุ่งช้าง

10 คันไร่ (ใต้) ศาลากลางบ้านคันไร่ (ใต้)

11 ดอนชี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนชี

12 คันไร่ (เหนือ) ศาลาประชาคมบ้านคันไร่ (เหนือ)

13 หนองโดน ศาลาวัดทุ่งศรีวิไล

14 โชครังสรรค์ ศาลาประชาคมบ้านโขครังสรรค์

15 สุขเกษม (บ้านเลขที่1-115) ศาลาวัดทุ่งเกษม

16 สุขเกษม (บ้านเลขที่116-343) ศาลากลางบ้านสุขเกษม

17 ใหม่ภูทอง ศาลากลางบ้านใหม่ภูทอง

18 หนองนกเขียน วัดบ้านหนองนกเขียน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9,017 คน

- จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9,017 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ 2564)

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,154 คน คิดเป็นร้อยละ 78.93

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,147 คน คิดเป็นร้อยละ 78.84

ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร    

หมู่ที่  1   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านหนองเบ็น ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายบุญมี โลมทอง จำนวนประชากร ชาย240 หญิง224 รวม467 จำนวนครัวเรือน138

2 บ้านโคกเที่ยง นายสายทอง บุญมาก 655 603 1,258 377 (กำนัน)

3 บ้านห้วยน้ำใส นายคงคา หงษ์ลอย 298 285 583 161

4 บ้านปากบุ่ง นายนิคม พูลศรี 442 406 848 265

5 บ้านนาเจริญใน นายจรวด มาลาวัลย์ 260 251 511 135

6 บ้านดอนม่วง นายปรีชา ดวงคำ 378 366 744 204

7 บ้านป่ากุง นายบรรยง สืบบุญ 310 290 600 154

8 บ้านสุ่งช้าง นางนารี ศิริพันธ์ 309 292 601 203

9 บ้านคันไร่ใต้ นายสีจันทร์ ทรัพย์ศิริ 404 395 799 284

10 บ้านดอนชี นายบุญมา จูมทอง 272 263 535 179

11 บ้านคันไร่เหนือ นายเสถียร วงศ์พันธ์ 512 467 979 359

12 บ้านหนองโดน นายบุญหลาย ประสานสอน 409 366 755 237

13 บ้านโชครังสรรค์ นายทองพูล แสนทวีสุข 537 570 1,107 396

14 บ้านสุขเกษม นายสมบรูณ์ ทรายมูล 668 608 1,276 341

15 บ้านใหม่ภูทอง นายคำแพง คูณภาค 211 215 426 142

16 บ้านหนองนกเขียน นายสมชาย มูลสิทธิ์ 214 212 426 115

รวมทั้งสิ้น 6,119 6,042 11,932 3,686 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประเภทประชากร หญิง (คน) ชาย (คน)

หมายเหตุ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 1,078 1,177 ประชากรอายุ 18 – 60 ปี 4,059 4,221 ผู้สูงอายุอายุมากกว่า 60 ปี 785 718 1,670 รวม 5,759 6,042 ทั้งสิ้น 11,932 คน

สภาพทางสังคม

              การศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา

             องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ปี 2563 ปี 2564 นักเรียน ครู นักเรียน ครู 1. โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 145 19 148 19

2. โรงเรียนบ้านคันไร่ หมู่ที่ 11 195 22 179 22 2. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ปี 2563 ปี 2564 นักเรียน ครู นักเรียน ครู 1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3 84 6 82 6 2. โรงเรียนบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 77 7 72 7

3. โรงเรียนบ้านดอนชีเวิน หมู่ที่ 10 80 9 78 9 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ศูนย์ ได้แก่ ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ปี 2563 ปี 2564 นักเรียน ครู ผดด. ผดด. นักเรียน ครู ผดด. ผดด.

1. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 37 2 3 52 2 3

2. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3 16 1 1 16 1 1 ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ปี 2563 ปี 2564 นักเรียน ครู ผดด. ผดด. นักเรียน ครู ผดด. ผดด.

3. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 22 1 2 42 1 2

4. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาเจริญใน หมู่ที่ 5 12 1 1 13 1 1

5. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 40 1 3 45 1 3

6. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ากุง หมู่ที่ 7 22 1 1 24 1 1

7. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนชีเวิน หมู่ที่ 10 31 1 2 25 1 2

8. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคันไร่ หมู่ที่ 11 31 2 2 35 2 2

9. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 24 2 3 26 2 3

10. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 25 1 1 26 1 1

รวมทั้งสิ้น 216 13 13 236 13 13

หมายเหตุ 1. ครู ผดด. หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) 2. ผดด. หมายถึง ผู้ดูแลเด็ก

4.2 สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อองค์กร จำนวนบุคลากร หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2564

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ 11 10 หมู่ที่ 11

2 คลินิกเอกชน หมู่ที่ 13 1 1 1 แห่ง

3 คลินิกเอกชน หมู่ที่ 14 1 1 1 แห่ง

4 ผู้สูงอายุ 1,567 1,683 รวมทั้งตำบล

5 ผู้พิการ 450 418 รวมทั้งตำบล

6 ผู้ป่วยเอดส์ 8  8 รวมทั้งตำบล หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

4.3 อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีบางครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรคันไร่ ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

4.5 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

5.1 การคมนาคมขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีถนนลาดยางสายหลักจำนวน 1 สาย คือ ถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านคันไร่ไปยังอำเภอพิบูลมังสาหาร ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีถนนลูกรังเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย ที่เชื่อมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่กับอำเภอสิรินธร ระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตรต่อถนนลาดยางไปถึงตัวอำเภอสิรินธร ส่วนถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง นอกจากนี้แล้วก็จะมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่จัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่เป็นบางส่วน

การบริการรถโดยสาร

จะมีรถโดยสารประจำทางแบบธรรมดา วิ่งรับ ส่งผู้โดยสารจากหมู่บ้านต่างๆ ไปยังตัวอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประจำทุกวัน และถนนสายอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อถนน ระยะทาง (กม.)

1 ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 6.00 กิโลเมตร

2 ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อบ.3150 12.20 กิโลเมตร

3 ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อบ.4038 10.50 กิโลเมตร ตารางแสดง ถนนทางหลวงท้องถิ่น (ที่ลงทะเบียนแล้ว)

ที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ชั้นทางในเขตเมือง หรือในเขต ชุมชน (ชั้น) ชั้นทาง นอกเมือง หรือนอกเขต ชุมชน (ชั้น) ระยะทาง(กม)

1 อบ.ถ.231-01 บ้านสุ่งช้าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 - 6 6.060

2 อบ.ถ.231-02 บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 - 6 4.250

3 อบ.ถ.231-03 สายขุนพิบูลฯ จากบ้านสุ่งช้าง หมู่ที่ 8 - บ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 - 6 6.610

4 อบ.ถ.231.04 บ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 - ห้วยแดง - 6 1.490

5 อบ.ถ.231.05 ดอนภู – ห้วยแดง จากบ้านคันไร่หมู่ที่ 9 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 - 6 3.470

6 อบ.ถ.231.06 นาบุญเฮือง-บ้านหนองเบ็ญ จากบ้านคันไร่ หมู่ที่11 ถึง สามแยกบ้านหนองเบ็น หมู่ที่1 - 6 2.300

7 อบ.ถ.231.07 คลองชลประทาน L12 จากบ้านโคกเที่ยง หมู่ที่2 - บ้านหนองโดน หมู่ที่12 - 6 4.900

8 อบ.ถ.231.08 คลองชลประทาน L10 จากบ้านป่ากุง หมู่ที่7 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3 - 6 3.700

9 อบ.ถ.231.09 คลองชลประทาน L9 - บ้านนาเจริญใน - 6 2.240

10 อบ.ถ.231.10 คลองชลประทาน L9R1 จากบ้านนาเจริญใน หมู่ที่5 - ถนนขุนพิบูล - 6 5.290

11 อบ.ถ.231.11 หมู่ที่1 สายหมู่ที่1 - หมู่ที่14 - 6 4.450

12 อบ.ถ.231.12 บ้านสุ่งช้าง หมู่ที่ 8 – วัดทุ่งศรีวิไล - 6 3.650

13 อบ.ถ.231.13 บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 – สะพานท่าล้อ - 6 4.700

14 อบ.ถ.231.14 บ้านสุ่งช้าง หมู่ที่ 8 – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 16 - 6 4.620

15 อบ.ถ.231.15 นาบุญเฮือง-ห้วยแดง - 6 4.440

16 อบ.ถ.231.16 คลองชลประทาน L13-สายขุนพิบูล - 6 2.370

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และงบประมาณสำหรับการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย

เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว

และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ ใช้ได้ ชำรุด ใช้ได้ ชำรุด ใช้ได้ ชำรุด ที่ได้รับประโยชน์

1 บ้านหนองเบ็ญ 1 คันไร่ 13

2 131 467 2 บ้านโคกเที่ยง 2 คันไร่ 8 3 8 354 1250

3 บ้านห้วยน้ำใส 3 คันไร่ 4 0 8 156 579

4 บ้านปากบุ่ง 4 คันไร่ 7 3 255 833

5 บ้านนาเจริญ 5 คันไร่ 5 0 134 504

6 บ้านดอนม่วง 6 คันไร่ 5 2 18 198 754

7 บ้านป่ากุง 7 คันไร่ 6 0 5 153 602

8 บ้านสุ่งช้าง 8 คันไร่ 6 1 197 581

9 บ้านคันไร่ใต้ 9 คันไร่ 4 1 283 799

10 บ้านดอนชี 10 คันไร่ 12 4 173 537

11 บ้านคันไร่เหนือ 11 คันไร่ 7 2 346 968

12 บ้านหนองโดน 12 คันไร่ 3 1 226 762

13 บ้านโชครังสรรค์ 13 คันไร่ 11 2 10 384 1074

14 บ้านสุขเกษม 14 คันไร่ 4 2 325 1249

15 บ้านใหม่ภูทอง 15 คันไร่ 5 2 8 133 425

16 บ้านหนองนกเขียน 16 คันไร่ 3 0 13 108 417

รวม 103 25 70 3556 11,801

5.3 การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีกิจการประปาเป็นของตนเองเองในบางหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านดำเนินการเอง ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน (ประปา) ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล จำนวน ประปา ประปาหมู่บ้าน สถานะการใช้งาน แหล่งน้ำดิบสำหรับ ใช้ผลิตน้ำประปา(ชื่อ) การ ประปา ส่วน ภูมิภาค จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวนคน ปัญหาอุปสรรค เช่น แหล่งน้ำไม่ เพียงพอ ช่วงเดือน การแก้ไข ปัญหา ของ อปท. บาดาล ผิวดิน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ บาดาล จำนวน จำนวน

จำนวน 1 บ้านหนองเบ็ญ 1 คันไร่ 1 1 / บาดาล - 131 465

2 บ้านโคกเที่ยง 2 คันไร่ 3 1 / บาดาล -

3 บ้านโคกเที่ยง " คันไร่ 1 / บาดาล - 357 1248

4 บ้านโคกเที่ยง " คันไร่ 1 / บาดาล -

5 บ้านห้วยน้ำใส 3 คันไร่ 1 1 / บาดาล - 156 583 มี.ค.-เม.ย เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม

6 บ้านปากบุ่ง 4 คันไร่ 1 1 / แม่น้ำมูล - 255 825

7 บ้านนาเจริญ 5 คันไร่ 2 1 / บาดาล - 134 508

8 บ้านนาเจริญ " คันไร่ 1 / บาดาล -

9 บ้านดอนม่วง 6 คันไร่ 1 1 / แม่น้ำมูล - 200 754

10 บ้านป่ากุง 7 คันไร่ 1 1 / บาดาล - 153 601

11 บ้านสุ่งช้าง 8 คันไร่ 2 1 / บาดาล - 197 580

12 บ้านสุ่งช้าง " คันไร่ 1 / บาดาล - ต่อ ตารางแสดงประปา ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล จำนวน ประปา ประปาหมู่บ้าน สถานะการใช้งาน แหล่งน้ำดิบสำหรับ ใช้ผลิตน้ำประปา(ชื่อ) การ ประปา ส่วน ภูมิภาค จำนวน ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวนคน ปัญหาอุปสรรค เช่น แหล่งน้ำไม่ เพียงพอ ช่วงเดือน การแก้ไข ปัญหา ของ อปท. บาดาล ผิวดิน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ บาดาล จำนวน จำนวน จำนวน

13 บ้านคันไร่ใต้ 9 คันไร่ 1 1 / แม่น้ำมูล - 284 795

14 บ้านดอนชี 10 คันไร่ 1 1 / แม่น้ำมูล - 173 531

15 บ้านคันไร่เหนือ 11 คันไร่ 1 1 / แม่น้ำมูล - 346 975

16 บ้านหนองโดน 12 คันไร่ 2 1 / บาดาล - 226 760

17 บ้านหนองโดน " คันไร่ 1 / บาดาล -

18 บ้านโชครังสรรค์ 13 คันไร่ 4 1 / เขื่อนสิรินธร - 387 1084

19 บ้านโชครังสรรค์ " คันไร่ 1 / บาดาล -

20 บ้านโชครังสรรค์ " คันไร่ 1 / บาดาล -

21 บ้านโชครังสรรค์ " คันไร่ 1 / บาดาล -

22 บ้านสุขเกษม 14 คันไร่ 2 1 / บาดาล - 329 1247

23 บ้านสุขเกษม " คันไร่ 1 / บาดาล -

24 บ้านใหม่ภูทอง 15 คันไร่ 2 1 / บาดาล - 134 431

25 บ้านใหม่ภูทอง " คันไร่ 1 / บาดาล -

26 บ้านหนองนกเขียน 16 คันไร่ 1 1 / บาดาล - 108 417

5.4 โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 16 แห่ง

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

มีไปรษณีย์ 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

ตั้งอยู่ ณ บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ร้อยละ 70

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พริก ข้าวโพด ดังนี้ - อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นหลัก

โดยมีบางหมู่บ้านที่ว่างเว้นจากฤดูการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาทำประมง

ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13,15 เป็นต้น

6.3 การปศุศัตว์

- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น

6.4 การบริการ

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2563 ปี 2564

โรงแรม/รีสอร์ท 5 5

ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ 2 2

ปั้มน้ำมันหลอด 30 35

ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด

 - ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 83 95 โรงสีข้าว 10 9

ร้านจำหน่ายอาหาร 10 10 ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 1 ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร 1 1 ร้านเสริมสวย 1 1

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่มีแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวพัทยาน้อย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคันไร่ โดยการดูแลแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

6.6 อุตสาหกรรม - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ไม่มีกิจการอุตสาหกรรม

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์

ธนาคาร - แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน 35 แห่ง

บริษัท - แห่ง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด - - แห่ง

ตลาดสด - แห่ง

ร้านค้าต่างๆ 95 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง

กลุ่มอาชีพ - กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 16 กลุ่ม 6.8 แรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ

ชาย หญิง 1 บ้านหนองเบ็น นายบุญมี โลมทอง 240 224 464 134

2 บ้านโคกเที่ยง นายสายทอง บุญมาก 655 603 1,258 377 (กำนัน)

3 บ้านห้วยน้ำใส นายคงคา หงษ์ลอย 298 285 583 161

4 บ้านปากบุ่ง นายนิคม พูลศรี 442 406 848 265

5 บ้านนาเจริญใน นายไชยา แสงกล้า 260 251 511 135

6 บ้านดอนม่วง นายปรีชา ดวงคำ 378 366 744 204

7 บ้านป่ากุง นายบรรยง สืบบุญ 310 290 600 154

8 บ้านสุ่งช้าง นางนารี ศิริพันธ์ 309 292 601 203

9 บ้านคันไร่ใต้ นายสีจันทร์ ทรัพย์ศิริ 404 395 799 284

10 บ้านดอนชี นายบุญมา จูมทอง 272 263 535 179

11 บ้านคันไร่เหนือ นายเสถียร วงศ์พันธ์ 512 467 979 359

12 บ้านหนองโดน นายบุญหลาย ประสานสอน 409 366 755 237

13 บ้านโชครังสรรค์ นายทองพูล แสนทวีสุข 537 570 1,107 396

14 บ้านสุขเกษม นายสมบรูณ์ ทรายมูล 668 608 1,276 341

15 บ้านใหม่ภูทอง นายคำแพง คูณภาค 211 215 426 142

16 บ้านหนองนกเขียน นายสมชาย มูลสิทธิ์ 214 212 426 115

รวมทั้งสิ้น 6,119 6,042 11,932 3,686 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

7.1 ข้อมูลแหล่งน้ำ

(1) สระน้ำสาธารณะประโยชน์ ที่ ชื่อสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ บ้าน ความจุ (ลบ.ม.)

1 สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองเบ็ญ 1 หนองเบ็ญ 2,400

2 สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองห้วยน้ำใส 2 บ้านห้วยน้ำใส 4,500

3 สระน้ำสาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา 4 ปากบุ่ง 1,0500

4 สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองเดิ่น 5 นาเจริญ 8,400

5 สระน้ำสาธารณประโยชน์ป่าหนองคอม 6 ดอนม่วง 1,500

6 สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองอิโม 8 สุ่งช้าง 1,4400

7 สระน้ำสาธารณประโยชน์วัดดอนภู 9 คันไร่ (ใต้) 2,5000

8 สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองเหล่า 16 หนองนกเขียน 2,5,000

(2) สถานีสูบน้ำ ที่ ชื่อสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมูที่ บ้าน สมาชิก ผู้ใช้น้ำ (คน)

1 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 4 ปากบุ่ง 13 2 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 6 ดอนม่วง 8 3 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านคันไร่ (ใต้) 9 คันไร่ (ใต้) 35 4 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านดอนชี หมู่ที่ 10 10 ดอนชี 41 5 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 13 โชครังสรรค์ 5 6 สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโชคบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 แห่งที่ 2 4 ปากบุ่ง 45

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองเบ็น มีพื้นที่ทั้งหมด 736.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

2. หมู่ที่ 2 บ้านโคกเที่ยง มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ,826.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้ 3. หมู่ที่

3 บ้านห้วยน้ำใส มีพื้นที่ทั้งหมด 500.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

4. หมู่ที่ 4 บ้านปากบุ่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,500.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

5. หมู่ที่ 5 บ้านนาเจริญ มีพื้นที่ทั้งหมด 948.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

6. หมู่ที่ 6 บ้านดอนม่วง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,200.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

7. หมู่ที่ 7 บ้านป่ากุง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

8. หมู่ที่ 8 บ้านสุ่งช้าง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,600.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

9. หมู่ที่ 9 บ้านคันไร่ (ใต้) มีพื้นที่ทั้งหมด 5,000.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

10. หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,000.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

11. หมู่ที่ 11 บ้านคันไร่ (เหนือ) มีพื้นที่ทั้งหมด 5,000.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

12. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโดน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,000.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

13. หมู่ที่ 13 บ้านโชครังสรรค์ มีพื้นที่ทั้งหมด 900.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

14. หมู่ที่ 14 บ้านสุขเกษม มีพื้นที่ทั้งหมด 4,000.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

15. หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ภูทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,890.0 ไร่ มีการทำการเกษตร ดังนี้

16. หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกเขียน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,000.0 ไร่

มีการทำการเกษตร ดังนี้

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 และนับถือศาสนาคคริสต์ร้อย ละ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

มีวัด/ สำนักสงฆ์ จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้าน หมายเหตุ

1 วัดผาสุขการาม 1 หนองเบ็น

2 วัดโคกเที่ยง 2 โคกเที่ยง

3 วัดห้วยน้ำใส 3 ห้วยน้ำใส

4 วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์ 4 ปากบุ่ง

5 วัดนาเจริญใน 5 นาเจริญใน

6 วัดสิทธิราษฎร์อัมพวัน 6 ดอนม่วง

7 วัดศรีทาวนาราม 7 ป่ากุง

8 วัดบ้านสุ่งช้าง 8 สุ่งช้าง

9 วัดป่าดอนภู 9 คันไร่ใต้

10 วัดบ้านดอนชี 10 ดอนชี 11 วัดราษฎร์ศรัทธา

11 คันไร่เหนือ 12 วัดบ้านหนองโดน 12 หนองโดน

13 วัดทุ่งศรีวิลัย 12 หนองโดน

14 วัดบ้านโชครังสรรค์ 13 โชครังสรรค์

15 วัดทุ่งเกษม 14 สุขเกษม

16 วัดใหม่ภูทอง 15 ใหม่ภูทอง

17 วัดหนองนกเขียน 16 หนองนกเขียน

18 วัดป่าโคกเที่ยง 16 โคกเที่ยง

8.2 ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษาอิสาน

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ไม้กวาด เป็นต้น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำมูล ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

9.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ไม่มีป่าไม้

9.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ไม่มีภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การประเมินITA

จำนวนผู้เข้าชม

1682952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
596
2671
596
1654884
69356
64988
1682952

Your IP: 172.70.188.62
2024-06-23 01:48