ประวัติความเป็นมา

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร โทรศัพท์/โทรสาร : 045-251997 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009835837758&fref=ts E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

เป็นที่ราบและที่ดอน มีป่าไม้และแม่น้ำ ดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรกรรม มีแห่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

แม่น้ำ จำนวน 2 สาย

ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จำนวน 21 แห่ง/

สาย คลองชลประทาน จำนวน 10 แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 16 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในการปกครอง ทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน

มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 3,436 ครัวเรือน

มีประชากรประมาณ 11,603 คน

โดยแยกเป็นชาย จำนวน 5,935 คน

แยกเป็นหญิง จำนวน 5,668 คน

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอสิรินธร ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559)

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร

มีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดกับตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พริก ข้าวโพด ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน

ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ

ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ITA

จำนวนผู้เข้าชม

1306128
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1201
1937
8945
1287951
11588
51561
1306128

Your IP: 108.162.226.226
2023-12-07 20:54